ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ ဦးစီးအရာရှိ၊ ဒုတိယမြို့နယ်ပညာရေးမှူးများ၏ ရာထူးပြောင်း/အပြောင်းအရွှေ့(ဝန်ထမ်းပေါင်းစည်းရေး) လျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား

dbe

(၁) ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ ဒုတိယမြို့နယ်ပညာရေးမှူးရာထူးမှ ဦးစီးအရာရှိရာထူးသို့ ရာထူးပြောင်းလျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား>> Download ရယူရန် << (၂) ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ အပြောင်းအရွှေ့လျှောက်ထားသော

More…

(၁၀) ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ M.A, M.Sc(မဟာဘွဲ့ရ) မူလတန်းပြရာထူးမှ အထက်တန်းပြ(ကျောထောက်နောက်ခံ)ရာထူးသို့ ရာထူးတိုးလျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက် ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား(ပြည်နယ်/တိုင်းခြား)

dbe

၁။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ M.A,M.Sc(မဟာဘွဲ့ရ) မူလတန်းပြရာထူးမှ အထက်တန်းပြ (ကျောထောက်နောက်ခံ)ရာထူးသို့ ရာထူးတိုးလျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား(ပြည်နယ်/တိုင်းခြား) >> Download ရယူရန် <<   ၂။

More…

(၉) ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ M.A, M.Sc(မဟာဘွဲ့ရ) မူလတန်းပြရာထူးမှ အထက်တန်းပြ(ကျောထောက်နောက်ခံ)ရာထူးသို့ ရာထူးတိုးလျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက် ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား

dbe

၁။ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ M.A,M.Sc(မဟာဘွဲ့ရ) မူလတန်းပြရာထူးမှ အထက်တန်းပြ (ကျောထောက်နောက်ခံ)ရာထူးသို့ ရာထူးတိုးလျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား >> Download ရယူရန် <<   ၂။

More…

(၈) ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ M.A, M.Sc(မဟာဘွဲ့ရ) အလယ်တန်းပြ/ မူလတန်းကျောင်းအုပ် ရာထူးမှ အထက်တန်းပြရာထူးသို့ ရာထူးတိုးလျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား(ပြည်နယ်/တိုင်းခြား)

dbe

၁။ ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ M.A, M.Sc(မဟာဘွဲ့ရ) အလယ်တန်းပြ/မူလတန်းကျောင်းအုပ် ရာထူးမှ အထက်တန်းပြရာထူးသို့ ရာထူးတိုးလျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား(ပြည်နယ်/တိုင်းခြား) >> Download ရယူရန် <<  

More…

(၇) ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ M.A, M.Sc(မဟာဘွဲ့ရ) အလယ်တန်းပြ/ မူလတန်းကျောင်းအုပ် ရာထူးမှ အထက်တန်းပြရာထူးသို့ ရာထူးတိုးလျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား

dbe

၁။ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ M.A, M.Sc(မဟာဘွဲ့ရ) အလယ်တန်းပြ/မူလတန်းကျောင်းအုပ် ရာထူးမှ အထက်တန်းပြရာထူးသို့ ရာထူးတိုးလျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား >> Download ရယူရန် <<  

More…