(၈) ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ M.A, M.Sc(မဟာဘွဲ့ရ) အလယ်တန်းပြ/ မူလတန်းကျောင်းအုပ် ရာထူးမှ အထက်တန်းပြရာထူးသို့ ရာထူးတိုးလျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား(ပြည်နယ်/တိုင်းခြား)

dbe

၁။ ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ M.A, M.Sc(မဟာဘွဲ့ရ) အလယ်တန်းပြ/မူလတန်းကျောင်းအုပ် ရာထူးမှ အထက်တန်းပြရာထူးသို့ ရာထူးတိုးလျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား(ပြည်နယ်/တိုင်းခြား) >> Download ရယူရန် <<  

More…

(၇) ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ M.A, M.Sc(မဟာဘွဲ့ရ) အလယ်တန်းပြ/ မူလတန်းကျောင်းအုပ် ရာထူးမှ အထက်တန်းပြရာထူးသို့ ရာထူးတိုးလျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား

dbe

၁။ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ M.A, M.Sc(မဟာဘွဲ့ရ) အလယ်တန်းပြ/မူလတန်းကျောင်းအုပ် ရာထူးမှ အထက်တန်းပြရာထူးသို့ ရာထူးတိုးလျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား >> Download ရယူရန် <<  

More…

(၆) ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ (B.Ed ဒုတိယနှစ်တက်ဆဲ) အလယ်တန်းပြ/ မူလတန်းကျောင်းအုပ် ရာထူးမှ အထက်တန်းပြ(ယာယီ)ရာထူးသို့ ရာထူးတိုးလျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား(ပြည်နယ်/တိုင်းခြား)

dbe

၁။ ကယားပြည်နယ်အတွင်းရှိ (B.Ed ဒုတိယနှစ်တက်ဆဲ) အလယ်တန်းပြ/မူလတန်းကျောင်းအုပ် ရာထူးမှ အထက်တန်းပြ(ယာယီ)ရာထူးသို့ ရာထူးတိုးလျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ် များနည်း တန်းစီဇယား(ပြည်နယ်/တိုင်းခြား) >> Download ရယူရန် <<

More…

(၅) ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ (B.Ed ဒုတိယနှစ်တက်ဆဲ) အလယ်တန်းပြ/ မူလတန်းကျောင်းအုပ် ရာထူးမှ အထက်တန်းပြ(ယာယီ)ရာထူးသို့ ရာထူးတိုးလျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား

dbe

၁။ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ (B.Ed ဒုတိယနှစ်တက်ဆဲ) အလယ်တန်းပြ/ မူလတန်းကျောင်းအုပ် ရာထူးမှ အထက်တန်းပြ(ယာယီ)ရာထူးသို့ ရာထူးတိုးလျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ် များနည်း တန်းစီဇယား >> Download ရယူရန်

More…

(၄) ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ B.Ed(ဘွဲ့ရ) အလယ်တန်းပြ/မူလတန်းကျောင်းအုပ် ရာထူးမှ အထက်တန်းပြရာထူးသို့ ရာထူးတိုးလျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား(ပြည်နယ်/တိုင်းခြား)

dbe

၁။ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ B.Ed(ဘွဲ့ရ) အလယ်တန်းပြ/မူလတန်းကျောင်းအုပ် ရာထူးမှ အထက်တန်းပြရာထူးသို့ ရာထူးတိုးလျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား (ပြည်နယ်/တိုင်းခြား) >> Download ရယူရန် << ၂။

More…