(၃) ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ B.Ed(ဘွဲ့ရ) အလယ်တန်းပြ/မူလတန်းကျောင်းအုပ် ရာထူးမှ အထက်တန်းပြရာထူးသို့ ရာထူးတိုးလျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား

၁။ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ B.Ed(ဘွဲ့ရ) အလယ်တန်းပြ/မူလတန်းကျောင်းအုပ် ရာထူးမှ အထက်တန်းပြရာထူးသို့ ရာထူးတိုးလျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား >> Download ရယူရန် << ၂။ ကယားပြည်နယ်အတွင်းရှိ

More…

(၂) ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ အပြောင်းအရွှေ့လျှောက်ထားသော အထက်တန်းပြရာထူးများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား(ဝန်ထမ်းပေါင်းစည်း)

dbe

ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အပြောင်းအရွှေ့လျှောက်ထားသော အထက်တန်းပြရာထူးများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား(ဝန်ထမ်းပေါင်းစည်း) >> Download ရယူရန် <<   မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အပြောင်းအရွှေ့လျှောက်ထားသော အထက်တန်းပြရာထူးများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား(ဝန်ထမ်းပေါင်းစည်း)

More…

(၁) ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ အပြောင်းအရွှေ့လျှောက်ထားသော အထက်တန်းပြရာထူးများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား

dbe

၁။ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အပြောင်းအရွှေ့လျှောက်ထားသော အထက်တန်းပြရာထူးများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား >> Download ရယူရန် <<   ၂။ ကယားပြည်နယ်အတွင်းရှိ အပြောင်းအရွှေ့လျှောက်ထားသော အထက်တန်းပြရာထူးများ၏

More…