အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၊ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် လူရည်ချွန်ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများနှင့် ကြီးကြပ်ဆရာ၊ဆရာမများအတွက်အောက်ပါလိုအပ်မည့် ဝတ်စုံနှင့်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများဝယ်ယူမည်ဖြစ်ပါသည်

dbe

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၊ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် လူရည်ချွန်ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများနှင့် ကြီးကြပ်ဆရာ၊ဆရာမများအတွက်အောက်ပါလိုအပ်မည့် ဝတ်စုံနှင့်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများဝယ်ယူမည်ဖြစ်ပါသည် >> Download ရယူရန် <<

အခြေခံပညာအဆင့်လူရည်ချွန်ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်းကြေညာခြင်း

dbe

(၁) အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၊ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် ဒသမတန်းလူရည်ချွန်စာရင်း >> Download ရယူရန် << (၂) အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၊ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် နဝမတန်းလူရည်ချွန်စာရင်း >> Download ရယူရန်

More…

အခြေခံပညာအထက်တန်းဆင့်ပြီးမြောက်ကြောင်းလက်မှတ်ပေးအပ်ရေး အသိပေးကြေညာချက်

dbe

အခြေခံပညာအထက်တန်းဆင့်ပြီးမြောက်ကြောင်းလက်မှတ်ပေးအပ်ရေး အသိပေးကြေညာချက် >> Download ရယူရန် << အခြေခံပညာအထက်တန်းဆင့်ပြီးမြောက်ကြောင်းလက်မှတ် (မြန်မာ)(အင်္ဂလိပ်)နမူနာပုံစံ >> Download ရယူရန် <<

အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ ဦးစီးအရာရှိရာထူးမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးရာထူးသို့ ရာထူးတိုးလျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်တန်းစီဇယား

dbe

ဦးစီးအရာရှိရာထူးမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးရာထူး သို့ ရာထူးတိုးလျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်တန်းစီဇယား >> Download ရယူရန် <<

အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ ဦးစီးအရာရှိ/ဒုမြို့နယ်ပညာရေးမှူးရာထူးမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ရာထူးသို့ ရာထူးတိုးလျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်တန်းစီဇယား (တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက်)နှင့် (ပြည်ထောင်စုချုပ်)

dbe

(၁) ဦးစီးအရာရှိ/ဒုမြို့နယ်ပညာရေးမှူးရာထူးမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ရာထူး သို့ ရာထူးတိုးလျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်တန်းစီဇယား(တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက်) >> Download ရယူရန် << (၂)ဦးစီးအရာရှိ/ဒုမြို့နယ်ပညာရေးမှူးရာထူးမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးရာထူးသို့ ရာထူးတိုးလျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်တန်းစီဇယား(ပြည်ထောင်စုချုပ်)

More…