“၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်” COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ တားဆီးနိုင်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ကျောင်းသို့ မလာမီနှင့် ကျောင်းပို့ချိန်၊ ကျောင်းချိန်အတွင်း၊ မုန့်/ထမင်းစားနားချိန်၊ ကျောင်းဆင်းချိန် တို့တွင် မိဘ၊ ဆရာနှင့် ကျောင်းသားများ လိုက်နာရမည့်အချက်များ

dbe

“၂၀၂၀–၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်” COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ တားဆီးနိုင်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ကျောင်းသို့ မလာမီနှင့် ကျောင်းပို့ချိန်၊ ကျောင်းချိန်အတွင်း၊ မုန့်/ထမင်းစားနားချိန်၊ ကျောင်းဆင်းချိန် တို့တွင် မိဘ၊ ဆရာနှင့်

More…

Grade-4, Grade-7, Grade-10 သင်ရိုးသစ် သင်တန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ သိရှိရမည့် အချက်အလက်များအား Website တွင် အသိပေးကြေညာရန်ကိစ္စ

dbe

>> Download ရယူရန် <<

မူလတန်းပြရာထူးမှ အလယ်တန်းပြရာထူးသို့ ရာထူးတိုးလျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ် များနည်း တန်းစီဇယား(တိုင်းတွင်း)(ဒုတိယအကြိမ်)

dbe

မူလတန်းပြရာထူးမှ အလယ်တန်းပြရာထူးသို့ ရာထူးတိုးလျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ် များနည်း တန်းစီဇယား(တိုင်းတွင်း)(ဒုတိယအကြိမ်) အပိုင်း(၁) >Download ရယူရန် << အပိုင်း(၂) >Download ရယူရန် << အပိုင်း(၃)

More…

(M.A,M.Sc)ဘွဲ့ရ မူလတန်းပြရာထူးမှ အလယ်တန်းပြရာထူးတိုးလျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ် များနည်းတန်းစီဇယား(ဒုတိယပိုင်း)

dbe

(M.A,M.Sc)ဘွဲ့ရ မူလတန်းပြရာထူးမှ အလယ်တန်းပြရာထူးတိုးလျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ် များနည်းတန်းစီဇယား(ဒုတိယပိုင်း) >> Download ရယူရန် <<

မူလတန်းပြရာထူးမှ အလယ်တန်းပြရာထူးသို့ (ရာထူးတိုး)လျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များ နည်းတန်းစီဇယား(တိုင်းခြား)(ဒုတိယပိုင်း)

dbe

မူလတန်းပြရာထူးမှ အလယ်တန်းပြရာထူးသို့ (ရာထူးတိုး)လျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များ နည်းတန်းစီဇယား(တိုင်းခြား)(ဒုတိယပိုင်း) >> Download ရယူရန် <<