“အခြေခံပညာအလယ်တန်းဆင့် Grade-7 (သင်ရိုးသစ်)ကျောင်းသားများ အသုံးပြုမည့် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရေးအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီအမည်စာရင်းကြေညာခြင်း”

dbe

“အခြေခံပညာအလယ်တန်းဆင့် Grade-7 (သင်ရိုးသစ်)ကျောင်းသားများ အသုံးပြုမည့် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရေးအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီအမည်စာရင်းကြေညာခြင်း” >>>Download ရယူရန် <<<  

“အထက်တန်းဆင့်သင်ကျောင်းများပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန်တွင် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများအား ဆန်းစစ်မှုအခြေအနေ”

dbe

“အထက်တန်းဆင့်သင်ကျောင်းများပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန်တွင် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများအား ဆန်းစစ်မှုအခြေအနေ” >>>Download ရယူရန် <<<

“၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်၊ ဒသမတန်း(Grade-10) သင်ရိုးသစ်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ”

dbe

“၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်၊ ဒသမတန်း(Grade-10) သင်ရိုးသစ်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ” ဒသမတန်း(Grade-10)သင်ရိုးသစ် မြန်မာစာ သင်ကြားမှုအစီအစဉ် >>>Download ရယူရန် <<< ဒသမတန်း(Grade-10)သင်ရိုးသစ် စိတ်ကြိုက်မြန်မာစာ သင်ကြားမှုအစီအစဉ် >>>Download ရယူရန်

More…

“၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်၊ အခြေခံပညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ စာသင်ချိန်ညှိနှိုင်းသင်ကြားရေးကိစ္စ”

dbe

“၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်၊ အခြေခံပညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ စာသင်ချိန်ညှိနှိုင်းသင်ကြားရေးကိစ္စ” မြန်မာစာ >>>Download ရယူရန် <<< အင်္ဂလိပ်စာ >>>Download ရယူရန် <<< သင်္ချာ >>>Download ရယူရန်

More…

“၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်၊ အထက်တန်းဆင့် ကျောင်းအပ်နှံရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ”

dbe

“၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်၊ အထက်တန်းဆင့် ကျောင်းအပ်နှံရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ” >>>Download ရယူရန် <<<