ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များ၏ လက်ထောက်မြို့နယ်ပညာရေးမှူး အပြောင်း/ရာထူးပြောင်း/ရာထူးတိုး တန်းစီ၊ လျာထားစာရင်းdbe

>>> အပြောင်း/ရာထူးပြောင်း/ရာထူးတိုး တန်းစီ၊ လျာထားဦးရေစာရင်းချုပ် Download ရယူရန်<<<

>>> ရာထူးတိုး တန်းစီ၊ လျာထား ဇယား Download ရယူရန်<<<

>>> ရာထူးပြောင်း တန်းစီ၊ လျာထား ဇယား Download ရယူရန်<<<

>>> အပြောင်း တန်းစီ၊ လျာထား ဇယား Download ရယူရန်<<<Bookmark the permalink.

Comments are closed.