ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ ဒုတိယမြို့နယ်ပညာရေးမှူး၊ အထက်တန်း ကျောင်းအုပ်၊ မြို့နယ်ပညာရေးမှူး၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၏ ရာထူးတိုး၊ အပြောင်း အရွှေ့ တန်းစီဇယားများdbe

၁။ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ အပြောင်းအရွှေ့လျှောက်ထားသော မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရာထူးများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်(များ-နည်း) တန်းစီဇယား >> Download ရယူရန် <<

 

၂။ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ အပြောင်းအရွှေ့လျှောက်ထားသော လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ရာထူးများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်(များ-နည်း) တန်းစီဇယား >> Download ရယူရန် <<

 

၃။ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး မှ မြို့နယ်ပညာရေးမှူး ရာထူးပြောင်း လျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်(များ-နည်း) တန်းစီဇယား >> Download ရယူရန် <<

 

၄။ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရာထူး မှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးရာထူးသို့ ရာထူးကူပြောင်းလျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်(များ-နည်း) တန်းစီဇယား >> Download ရယူရန် <<

 

၅။ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ အပြောင်းအရွှေ့လျှောက်ထားသော လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ရာထူးများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်(များ-နည်း) တန်းစီဇယား(ဝန်ထမ်းပေါင်းစည်း တန်းစီ) >> Download ရယူရန် <<

 

၆။ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ အပြောင်းအရွှေ့လျှောက်ထားသော မြို့နယ်ပညာရေးမှူး ရာထူးများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်(များနည်း) တန်းစီဇယား(ဝန်ထမ်းပေါင်းစည်း တန်းစီ) >> Download ရယူရန် <<

 

၇။ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ အထက်တန်းကျောင်းအုပ် မှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး နှင့် မြို့နယ်ပညာရေးမှူး ရာထူးတိုးလျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်တန်းစီဇယား >> Download ရယူရန် <<

 

၈။ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ ဦးစီးအရာရှိ မှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ရာထူးတိုးလျှောက်ထား သူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်တန်းစီဇယား >> Download ရယူရန် <<

 

၉။ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ ဒုတိယမြို့နယ်ပညာရေးမှူး မှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ရာထူးတိုးလျှောက်ထား သူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်တန်းစီဇယား >> Download ရယူရန် <<

 

၁၀။ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ ဦးစီးအရာရှိရာထူးမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးရာထူးသို့ ရာထူးတိုးလျှောက်ထားသူများ၏ အကဲဖြတ်ရမှတ်နှင့် လုပ်သက်ရမှတ် တန်းစီဇယား(ရုံးချုပ်) >> Download ရယူရန် <<Bookmark the permalink.

Comments are closed.