ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ ဦးစီးအရာရှိ၊ ဒုတိယမြို့နယ်ပညာရေးမှူးများ၏ ရာထူးပြောင်း/အပြောင်းအရွှေ့(ဝန်ထမ်းပေါင်းစည်းရေး) လျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယားdbe

(၁) ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ ဒုတိယမြို့နယ်ပညာရေးမှူးရာထူးမှ ဦးစီးအရာရှိရာထူးသို့ ရာထူးပြောင်းလျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား>> Download ရယူရန် <<

(၂) ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ အပြောင်းအရွှေ့လျှောက်ထားသော ဒုတိယမြို့နယ်ပညာရေးမှူးရာထူးများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား >> Download ရယူရန် <<

(၃) ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ အပြောင်းအရွှေ့လျှောက်ထားသော ဒုတိယမြို့နယ်ပညာရေးမှူးရာထူးများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား(ဝန်ထမ်း ပေါင်းစည်းရေး) >> Download ရယူရန် <<

(၄) ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ အပြောင်းအရွှေ့လျှောက်ထားသော ဦးစီးအရာရှိရာထူးများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား

>> Download ရယူရန် <<

(၅) ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ အပြောင်းအရွှေ့လျှောက်ထားသော ဦးစီးအရာရှိရာထူးများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား(ဝန်ထမ်းပေါင်းစည်းရေး) >> Download ရယူရန် <<

(၆) ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ ဦးစီးအရာရှိရာထူးမှ ဒုတိယမြို့နယ် ပညာရေးမှူးရာထူးသို့ ရာထူးပြောင်းလျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား >> Download ရယူရန် <<Bookmark the permalink.

Comments are closed.