အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၊ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် လူရည်ချွန်ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများနှင့် ကြီးကြပ်ဆရာ၊ဆရာမများအတွက်အောက်ပါလိုအပ်မည့် ဝတ်စုံနှင့်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများဝယ်ယူမည်ဖြစ်ပါသည်dbe

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၊ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် လူရည်ချွန်ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများနှင့် ကြီးကြပ်ဆရာ၊ဆရာမများအတွက်အောက်ပါလိုအပ်မည့် ဝတ်စုံနှင့်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများဝယ်ယူမည်ဖြစ်ပါသည်
>> Download ရယူရန် <<Bookmark the permalink.

Comments are closed.